Regulamin sklepu internetowego.

oid.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie oid.pl, prowadzony przez F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. z siedzibą w Choszczówce Stojeckiej, przy ul. Warszawska 80, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344412, oraz NIP: 822-230-34-49, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@oid.pl.

1. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z oid.pl konieczne jest posiadanie urządzenia (np. komputer, tablet, telefon) podłączonego do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie oid.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z oid.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w oid.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na oid.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w oid.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J., której przedmiotem są usługi świadczone przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w oid.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest uprawniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z oid.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Każda osoba obowiązana jest do korzystania z oid.pl w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

6. Zabrania się wykorzystywania oid.pl w celu rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem jak również naruszających dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami. W takim wypadku Usługodawca ma prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wprowadzonych informacji

7. Wszystkie produkty dostępne w oid.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych oid.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon, lub faktura VAT jeśli zyczy sobie tego Klient. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub dostarczona w formie tradycyjnej.

9. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie głównej sklepu. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w oid.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

Klient dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu zawiera z F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. zwykłą umowę sprzedaży. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w oid.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba główna sklepu.

10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach oid.pl, F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w oid.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

a. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie głównej sklepu. W wybranych przypadkach F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Strefa dostaw w zakładce “Czas dostarczania przesyłki”.

12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w oid.pl, F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

13. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. O możliwości odebrania zamówionego produktu F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

14. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach oid.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis sklep.oid”, produkt należy odesłać na adres magazynu F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do siedziby sklepu mieszczącego się w Choszczówce Stojeckiej, gdzie zostanie przyjęty na reklamację i wysłany do serwisu.

15. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. podany w górnej części Regulaminu, na koszt F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane na adres e-mail.

17. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

19. Podane przez Klientów dane osobowe F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu .

20. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach oid.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w oid.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. Klient przy pierwszym logowaniu w oid.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

24. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

25. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

26. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

27. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. w ramach oid.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem oid.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w oid.pl jest:

a. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.;

b. Sklep oraz F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów oid.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklepu w zakresie oid.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach oid.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać oid.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w oid.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z oid.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w oid.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w oid.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w oid.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep danych osobowych innemu niż F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep administratorowi danych.

12. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklepu. lub też gdy F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w oid.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty oid.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z oid.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z oid.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy otrzymane od Ciebie pieniądze, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zwrot pieniędzy dotyczący tej transakcji odbywa się w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania pisemnego formularza odstąpienia od umowy.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przesyłkę nadaj na adres:

F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.

05-300 Mińsk Maz.         Choszczówka Stojecka

Ul.Warszawska 80

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.