Polityka Ochrony Prywatności

1. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem oid.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w oid.pl jest:

a. F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.;

b. Sklep oraz F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów oid.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklepu w zakresie oid.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach oid.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać oid.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w oid.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z oid.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w oid.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w oid.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w oid.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep danych osobowych innemu niż F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep administratorowi danych.

12. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklepu. lub też gdy F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w oid.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty oid.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. F.H.U.P.Ogród i Dom Sutkowscy Sp.J. stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z oid.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z oid.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.