I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.0
F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Spółka Jawna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim Choszczówka Stojecka ul. Warszawska 80 (NIP: 822 – 230 – 34 – 49, REGON: 142149150). – zwana dalej „Organizatorem” wprowadza przeznaczony dla wszystkich konsumentów dokonujących zakupów program lojalnościowy o nazwie – Karta Stałego Klienta „F.H.U.P. Ogród i Dom Sutkowscy Spółka Jawna.”

1.1
Zasady uczestnictwa w programie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika Programu Lojalnościowego określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

1.2
Przystąpienie do Programu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej. Podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza zawarcie przez klienta umowy z Organizatorem Programu.
Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.

1.3
Poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

II . WARUNKI UZYSKANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

2.0
Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej konsument otrzymuje Kartę Stałego Klienta i staje się Uczestnikiem Programu.

2.3 Karta Stałego klienta jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem. Karta podlega rejestracji w bazie danych Organizatora programu.

2.4 Uczestnikiem programu może być osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.5
Każdy z Uczestników otrzymuje wyłącznie jedną kartę z odrębnym numerem. Karta Stałego Klienta umożliwia Klientowi gromadzenie punktów za zakupy zrealizowane w Firmie Ogród i Dom, który został objęty niniejszym programem.

2.6
Karta Stałego Klienta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora Programu.

III. KORZYSTANIE Z KARTY STAŁEGO KLIENTA I GROMADZENIA PUNKTÓW NA KARCIE.

3.0 Punkty zdobywa się za każdą złotówkę jednorazowego zakupu według przelicznika: 2 zł = 1 pkt.
3.1 Punkty za dokonane zakupy zdobywa się wyłącznie po zgłoszeniu kasjerce o korzystaniu z Karty Stałego Klienta przed zakończeniem transakcji zakupów. Punkty zostają automatycznie zapisywane w systemie. Punkty są przyznawane wyłącznie pod warunkiem dokonywania pełnej zapłaty za zakupiony towar gotówką, bankowymi kartami płatniczymi oraz bonami sodexho.

3.2 Jeżeli Konsument nie posiada Karty Stałego Klienta w trakcie dokonywania zakupów lub z innych względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonane zakupy nie mogą być wpisane na konto Konsumenta na podstawie później okazanego paragonu fiskalnego i karty.

3.3
Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez Organizatora po przedstawieniu przez konsumenta paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji. Reklamację Konsument może składać w ciągu 7 dni od daty zakupów za pośrednictwem Firmy Ogród i Dom, w którym dokonał transakcji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

3.4 Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

3.5 Konsument otrzymuje Kartę Stałego Klienta bezpłatnie.

3.8 Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedną Kartę Stałego Klienta.

3.9 W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia Karty Stałego Klienta konsument jest zobowiązany powiadomić o powyższym Organizatora.

IV. UTRATA KARTY

4.0 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia Karty Stałego Klienta, a w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie utraconej Karty.

4.1 W przypadku uszkodzenia Karty Stałego Klienta Uczestnik ma możliwość wymiany Karty na nową, nieuszkodzoną Kartę. Zgromadzone dotychczas przez Uczestnika punkty na uszkodzonej karcie nie zostają doliczone do nowej karty.

4.2 Konsument może skorzystać z wymiany Karty Stałego Klienta najwyżej 3 razy.

4.3 W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta Uczestnikowi zostanie wydana nowa karta bez doliczania dotychczasowych punktów.

V. WYMIANA PUNKTÓW NA BONY OGRÓD I DOM

5.0 Zgromadzone punkty Klient wymienia wyłącznie na bony Ogród i Dom. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę lub towar. Wymiana punktów na bony następuje stosownie do przeliczenia:
100 zł = 9.000 pkt.
50 zł = 5.000 pkt.
20 zł = 3.000 pkt.

5.1 Termin ważności każdego bonu wynosi 1 miesiąc.

5.2 Oprócz punktów przyznawanych według zasad określonych w punkcie 4.0 (tzw. punktów standardowych) dodatkowe punkty mogą być również przyznawane na konto Uczestnika w ramach programów promocyjnych – Program Tęcza.

5.3
Dodatkowe punkty w ramach programu promocyjnego będą przyznawane za zakupy towarów oznakowanych Programem Tęcza. Dodatkowe punkty promocyjne oznaczają dwu-krotność lub kilku-krotność ilości punktów standardowych w zależności od danej promocji.

5.4 Towary objęte programem promocyjnym tj. Programem Tęcza dostępne są do wyczerpania zapasów.

5.5 Wymiana punktów na bony następuje po okazaniu Karty Stałego Klienta oraz dowodu tożsamości. Bon może odebrać jedynie Uczestnik posiadający własną Kartę Stałego Klienta.

5.6 Wydawanie bonów następuje po okazaniu wskazanych powyżej dokumentów -stosownie do ilości uzyskanych przez Klienta punktów – w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do godziny 15:45.

VI.OKRES WAŻNOŚCI KARTY STAŁEGO KLIENTA

6.0 Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo, jednakże traci swoją ważność jeżeli Uczestnik nie dokona zakupu w Firmie Ogród i Dom Organizatora przez okres jednego roku od dnia wydania Karty lub od dnia dokonania ostatniej transakcji.

6.1 Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie zawiadamiając Uczestników o powyższym przez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w Firmie Ogród i Dom lub na stronie internetowej z zachowaniem 30 – dniowego terminu przed dniem wejścia w życie dokonanych zmian.

6.2 Organizator jest uprawniony do zawieszenia realizacji programu po uprzednim powiadomieniu Uczestników poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia w Firmie Ogród i Dom z zachowaniem 30- dniowego terminu przed dniem zawieszenia realizacji programu.

6.3 Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu po uprzednim powiadomieniu Uczestników poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia w sklepie lub na stronie internetowej z zachowaniem 30 – dniowego terminu przed dniem zakończenia realizacji programu.

6.4 Po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o zawieszeniu lub zakończeniu realizacji programu gromadzenie punktów jest niedopuszczalne.